Zásady ochrany osobních údajů

Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů

Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout Účastníkům základní informace ohledně zpracování osobních údajů, jejich ochraně a způsobech zpracování.

Slovník pojmů použitých v tomto veřejném oznámení o ochraně osobních údajů:

 • „osobní údaj“ – veškeré informace, které by vás mohly identifikovat nyní nebo kdykoliv v budoucnu;
 • „zpracování“ – jakákoliv operace prováděná s Vašimi osobními údaji, jako například shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;
 • „souhlas“ – jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů;
 • „správce“ – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů;
 • „zpracovatel“ – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který pro nás zpracovává osobní údaje;
 • „příjemce“ – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli.

Tímto dokumentem bychom Vás rádi informovali, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji a ujistili Vás, že Vaše osobní údaje jsou pro nás tím nejcennějším, co neustále chráníme. Naši zaměstnanci nakládají s Vašimi osobními údaji v souladu s platnou legislativou České republiky a Evropské unie. Naše systémy IT a procesy jsou pravidelně kontrolovány externími specializovanými společnostmi, abychom vždy pracovali s Vašimi osobními daty tím nejlepším a nejbezpečnějším způsobem. Uvědomujeme si, že Vaše osobní informace, které jste nám svěřili, nejsou naším vlastnictvím, a proto si vážíme důvěry, kterou v nás vkládáte, při svěření Vašich osobních údajů. Ať získáme Vaše osobní údaje z veřejných zdrojů nebo nám je svěříte vy, vždy Vás o tom informujeme. V případě, že bychom je chtěli využít k jiným účelům, než jsou zde uvedeny, požádáme Vás o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů k těmto účelům, pro které neexistuje jiný právní základ.

Kdo jsme a kdo se může dostat k vašim osobním informacím?

Rádi bychom byli dostatečně transparentní vůči Vám při zpracování vašich osobních údajů, a proto Vás budeme vždy informovat, kdo může k Vašim osobním informacím přistupovat, zpracovávat je a kontaktovat Vás za níže uvedenými účely. Správcem vašich osobních informací je společnost CHC Partners s.r.o., Duškova 164, Smíchov, 150 00 Praha 5, společně se společností Stanton Chase Praha s.r.o., Vinohradská 1597/174, Praha 3, 130 00, sdílející znalosti, kancelářské prostory a informační systémy.

Vaše osobní údaje však ukládáme i u dalších společností (zpracovatelů). Naši zpracovatelé nám poskytují interní systémy a úložiště s maximální ochranou. K vašim osobním údajům mohou mít přístup i naši dodavatelé, kteří se starají o bezpečnost našich systémů. Jejich činnosti jsou však pod permanentní kontrolou a vázány smluvními podmínkami a zpracovatelskými smlouvami, aby nemohlo dojít k nezákonnému zpracování nebo ke zpracování, jež byste nemohli očekávat.

Vaše osobní údaje nikdy proaktivně nepředáváme a nesdělujeme. Vaše osobní údaje u nás zůstávají v naprostém bezpečí. Pokud bychom potřebovali předat vaše osobní údaje jinému příjemci (typicky našim klientům, pro které hledáme vhodné kandidáty), budeme Vás o této skutečnosti informovat a nepředáme Vaše údaje bez Vašeho předchozího souhlasu.

Co se stane, pokud nám své osobní údaje nesvěříte? Pokud by nastala taková situace, nebudeme s Vámi schopni uzavřít službu a/nebo Vám poskytovat naše služby z ní vyplývající.

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí, a proto Vás chceme informovat, jak je chráníme?

Osobní údaje, které nám svěříte nebo získáme z veřejných zdrojů, jsou u nás pod nepřetržitou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. Disponujeme moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy zajišťujícími maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jelikož práce s Vašimi osobními údaji je pro nás hlavní činností, rádi bychom Vás informovali o tom, že veškerá zpracování provádíme zákonným způsobem

Abychom Vám mohli poskytnout naši službu musíme pracovat s Vašimi osobními údaji, a proto k většině zpracování, které provádíme, využíváme smluvních podmínek mezi Vámi a společností CHC Partners.

Některé údaje však můžeme mít i nad rámec našich povinností a na ty od Vás vždy získáváme souhlas, který můžete udělit svobodně a neomezí Vás v čerpání námi nabízených služeb. Legislativa nám také ukládá jisté povinnosti, kterým musíme dostát, a proto o Vás zpracováváme i údaje, jaké nám zákony České republiky nařizují.

Souhlasu využíváme zejména

 • k oslovení v rámci našich marketingových kampaní, případně za účelem poskytnutí informací o novinkách, které trh práce nabízí. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a nebude mít na Vás žádný negativní dopad.

Plynutí ze smlouvy využíváme zejména

 • ke zpracování Vámi zaslaných životopisů, kde uvádíte spousty informací, které však v plném rozsahu nezpracováváme;
 • ke správě všech kandidátů na zaměstnání, abychom Vám mohli nabídnout tu nejlepší pracovní pozici.

Oprávněných zájmů využíváme zejména

 • k ověření Vámi uvedených informací v profesním životopise, a to zejména ověření referencí na Vás od Vašich referenčních kontaktů. Toto ověření provádíme, zejména z důvodu ochrany našich klientů a Vás, abychom Vám mohli zprostředkovat to nejlepší a nejvhodnější zaměstnání;
 • k vyhledání Vás na volném trhu a ve veřejných zdrojích (LinkedIn apod.), kde jste o sobě zveřejnili informace, přičemž Vás nejdříve oslovíme a zeptáme se Vás, zda máte zájem o spolupráci.

Pokud nebudete souhlasit se zpracováním nebo se na nás budete chtít obrátit s dotazem, můžete nás kontaktovat.

Můžete se na nás s důvěrou obrátit a po prokázání své totožnosti Vám bude bezplatně umožněno provedení odvolání Vámi uděleného souhlasu nebo může uplatnit svá práva kdykoliv v čase.

Právo na přístup

Poskytneme vám informace o tom, co jsme s vašimi osobními dělali po dobu jejich života v naší společnosti, včetně kopie vámi zaslaných osobních údajů. Nemůžeme vám však předat všechny informace, a to zejména ty, které by narušily naše duševní vlastnictví nebo narušily soukromí jiných osob.

Právo být zapomenut

Provedeme vymazání nebo anonymizování vašich osobních dat, která jste nám poskytli.

Právo na omezení zpracování

Pokud vznesete námitku proti námi prováděnému zpracování, po dobu platnosti námitky omezíme prováděné zpracování. Obdobná situace nastane, pokud se budete domnívat, že zpracováváme neaktuální údaje, potom omezíme zpracování na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit. Zpracování také omezíme v případě, pokud by zpracování bylo protiprávní a vy byste odmítl(a) výmaz osobních údajů a požádal(a) místo toho o omezení jejich použití.

Právo podat námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti námi prováděnému zpracování pro účely přímého marketingu. Případně pokud se domníváte, že námi prováděné zpracování, které je prováděno na základě oprávněného zájmu, zasahuje příliš do Vašeho soukromí.

Právo nebýt předmětem automatického rozhodování včetně profilování

Aktuálně neprovádíme žádné automatické rozhodování nebo profilování a z tohoto důvodu vám uplatnění tohoto práva nemůžeme dostát.

Právo na přenositelnost údajů

Rádi pro vás zajistíme kopii vámi poskytnutých osobních údajů, a to ve strojově čitelném formátu, aby bylo možné zajistit jejich přenos k jiné společnosti. Nemůžeme vám však předat všechny informace, a to zejména ty, které by narušily naše duševní vlastnictví nebo narušily soukromí jiných osob.

K uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit pomocí emailu info@chcpartners.cz nebo na centrálním telefonním čísle +420 222 990 210. Můžete nás také navštívit na výše uvedené adrese a rádi pro Vás vše vyřídíme na počkání přímo na pobočce společnosti. Rádi bychom Vás upozornili, že uplatnění vašich práv může být v některých situacích zpoplatněno, a to za předpokladu, že jsme usoudili, že již dané informace máte nebo bude počet vašich požadavků neúměrně vysoký s ohledem na dobu, ve které žádáte o uplatnění svých práv.

Rádi bychom Vás informovali, k jakým účelům budeme zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud nám je svěříte.

Jelikož je naší hlavní činností zprostředkování zaměstnání, pak budeme provádět zejména tyto činnosti, kterými se Vám snažíme doručit službu v maximální možné kvalitě. Jedná se zejména o tato zpracování, která provádíme:

 • přímý marketing (marketingová sdělení), jehož prostřednictvím se Vás snažíme udržet v informovanosti a poskytnout Vám informace ohledně našich vlastních služeb;
 • zpracování životopisů, které si však neponecháváme, ale vezmeme si z nich jen ty nejdůležitější informace pro nás a pro naše klienty, kteří nabízejí nové pracovní příležitosti;
 • řízení vztahu mezi Vámi a námi, v rámci kterého s Vámi vedeme profesní pohovory, plánujeme schůzky a aktualizujeme všechny informace v našem informačním systému; zařadíme Vás také do našeho informačního systému, pokud nás kontaktujete prostřednictvím našich internetových stránek nebo naší email adresy;
 • posudky a testy Vás, abychom vyhodnotili, zda jsou Vaše profesní kvality dostačující pro nabízené pracovní místo.

Pokud nám poskytnete své osobní údaje, budeme zpracovávat jen ty, které opravdu potřebujeme a musíme zpracovávat.

S Vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a uváženě s ohledem zejména na Vaše bezpečí. Abychom Vám mohli nabídnout ty nejlepší služby, pak o Vás musíme vést některé osobní informace, a proto o Vás v našem systému evidujeme:

 • osobní identifikační údaje, jako jsou jméno, příjmení, email, adresa, telefonní číslo, případně další kontaktní údaje, jež nám sdělíte;
 • osobní údaje, jako jsou věk, pohlaví, státní příslušnost;
 • aktuální pracovní vztah, jako je aktuální zaměstnavatel, činnosti, které v rámci svého zaměstnání vykonáváte, specializace a profesní zkušenosti jichž jste dosáhli během aktuálního zaměstnání;
 • obrázky, které nelze považovat za biometrické údaje, a které jste uvedli do svého profesního životopisu, neprovádíme fotografování vaší osoby;
 • profesní zkušenosti, odbornost, kvalifikace, certifikáty a osvědčení nebo reference.

Ne všechny údaje nám však poskytujete přímo a mohou vznikat na naší straně při pohovorech nebo návštěvou našich internetových stránek, a proto bychom Vám chtěli říci, jaké údaje to mohou být. Jedná se zejména o tyto:

 • IP adresy a cookies, získané návštěvou našich internetových stránek, které však používáme jen k zabezpečí našich systémů. Tyto informace nevyužíváme za účelem behaviorální reklamy nebo jiného profilování vaší osoby či Vašeho chování;
 • mzda nebo fakturovaná hodinová sazba, tyto informace o Vás v systému evidujeme, abychom mohli rychleji reagovat na případné nabídky, a abychom Vám mohli lépe nabízet naše služby.

Pokud tyto informace získáme z jiného zdroje než přímo od Vás, potom Vás o této skutečnosti informujeme a Vy můžete uplatnit svá práva. Informaci Vám poskytneme nejpozději do jednoho měsíce od chvíle, kdy o Vás tyto informace získáme, ale nejpozději před zahájením vlastního zpracování. Rádi bychom Vás ujistili o skutečnosti, že žádné zpracování nebude započato, dokud o tom nebudete informováni.

Vaše osobní údaje u nás nejsou navždy. Jak dlouho budeme mít Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nebudeme evidovat navždy, ale jen po nezbytně nutnou dobu, abychom Vám mohli nabídnout nové pracovní příležitosti a nabídky. V souladu s principy naší hlavní podnikatelské činnosti budou Vaše osobní údaje v informačním systému uloženy na maximální dobu 5 let od posledního kontaktu s Vámi. Za předpokladu, že nám zákon nařizuje evidovat o Vás informace delší dobu, budeme mít některé osobní údaje déle, ale v případě uplatnění vašich práv Vás o tom informujeme. Vždy nás však můžete požádat o omezení zpracování, výmaz osobních dat nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvolání souhlasu však znamená, že vám nadále nemůžeme nabízet naše služby, které vyžadují, abychom o Vás dané osobní údaje zpracovávali.

Pracujeme vždy s aktuálními informacemi?

Veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, pravidelně aktualizujeme. Neprovádíme žádné zpracování neúplných nebo neaktuálních informací, jelikož víme, že Vaše postavení či zkušenosti se mohou v čase měnit, a proto Vás budeme vyzývat k aktualizaci vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy. Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete udržet naši databázi kontaktů aktuální, a proto velice oceníme, pokud nám změnu ve vašich osobních údajích sdělíte například prostřednictvím emailu, telefonem nebo při osobním setkání.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Vámi a CHC Partners jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

Znění Veřejného oznámení o ochraně osobních údajů můžeme a budeme doplňovat. O každé takové změně Vás předem informujeme e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.

Toto Veřejné oznámení o ochraně osobních údajů nabývá účinnosti 25.5.2018.